Polityka prywatności

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

W wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie), informuję, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest „Pomorska Platforma Pracy” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Siedlicka 6, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-222), adres e-mail: biuro@pomorskaplatformapracy.pl
 2. Celem zbierania danych jest:
  a) przesyłania informacji handlowych lub prowadzenia uzgodnień dotyczących realizowanej usługi, drogą elektroniczną i przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia)
  b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia)
  c) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wystawienie faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia)
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Pomorskiej Platformy Pracy Sp. z. o.o., wynikających z przepisów prawa), a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych (o ile jest to technicznie możliwe)., jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania zamówionej usługi. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja postanowień zlecenia.
 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały automatyzacji i profilowaniu.
 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.
 8. We wszelkich sprawach spornych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).